ESPCMS-P8交流版块

调用两个相同栏目时,在同一页面会出问题。

2892
2
作者:ms173
2019-07-20 18:18:47
                        <ul class="pic">
                            {%get name=list class=mid:2,tid:50,pic:1,max:6%}
                            {%forlist from=$array key=i%}
                            <li><a target="_blank" href="{%$array.link%}"><img src="{%$rootdir%}{%$array.pic%}"></a></li>
                            {%/forlist%}
                            {%/get%}                                        
                        </ul>
                        <div class="txt-bg"></div>
                        <div class="txt">
                            <ul>
                            {%get name=list class=mid:2,tid:50,pic:1,max:6%}
                            {%forlist from=$txtm key=i%}
                            <li><a target="_blank" href="{%$txtm.link%}">{%$txtm.title|espcms_cutstr(14,'')%}</a></li>
                            {%/forlist%}
                            {%/get%}
                            </ul>
                        </div>

如上图,两个相同的栏目调用。第二个内容还是读取第一段的图片内容,不显示标题内容。

20190720181839452.png

qingfeng305 回复 ms173
回复时间:2021-01-08 22:50:54
是的。我也发现了这个问题。
易思小叮当 回复 ms173
回复时间:2019-07-22 11:30:26
在第二个输入参数中加一个at:2
首页上一页
1
下一页尾页